Key Windows 10 Core (Home) Retail

 Key: 3HX73-6N48K-QDWYT-F7RG8-TQ7X7

Description: Win 10 RTM Core Retail

Sub Type: [TH]X19-98871

Error Code: 0xC004C008

Time: 16:42:10 01/05/2022 (GMT+7)

Key: 3HXDN-726RK-7KWWC-22MX4-TVJVF

Description: Win 10 RTM Core OEM:DM

Sub Type: [TH]X19-99550

Error Code: 0xC004C008

Time: 16:42:10 01/05/2022 (GMT+7)

Key: N279K-9V7YC-TMG6J-4246P-7CD96

Description: Win 10 RTM Core OEM:NONSLP

Sub Type: [TH]X19-99553

Error Code: Online Key

Time: 18:46:33 02/05/2022 (GMT+7)

Key: 3PP8R-NKWC8-WJWFT-V382B-MY47G

Description: Win 10 RTM Core OEM:NONSLP

Sub Type: [TH]X20-36691

Error Code: Online Key

Time: 17:51:31 06/05/2022 (GMT+7)

Key: NDKXQ-BMM7X-BQY9H-FF9PV-PWF72

Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM

Sub Type: [TH]X20-30045

Error Code: 0xC004C008

Time: 22:30:29 06/05/2022 (GMT+7)

Key: 3CF9F-VVNM9-HBY7K-79TB7-RGDDV

Description: Win 10 RTM Core Retail

Sub Type: [TH]X19-98879

Error Code: 0xC004C008

Time: 11:22:21 07/05/2022 (GMT+7)

Key: C7H7C-C8N37-QHDVH-TQT4P-JB472

Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM

Sub Type: [TH]res-v3273

Error Code: 0xC004C008

Time: 19:09:52 09/05/2022 (GMT+7)

Key: FQXPN-QV36R-JX2BW-CMG4H-VT9Q8

Description: Win 10 RTM CoreN Retail

Sub Type: [TH]X19-98880

Error Code: Online Key

Time: 17:34:13 10/05/2022 (GMT+7)

Key: NMPGM-3FCTY-J9K7H-T9DR3-WQKQT

Description: Win 10 RTM Core OEM:NONSLP

Sub Type: [TH]X19-99557

Error Code: 0xC004C008

Time: 07:36:35 18/05/2022 (GMT+7)

Bài viết thuộc www.vozshare.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *