Windows 8.1 Pro activation key 2022

Activation Key Windows 8.1 Pro T4/2022

Key: M2VXQ-Y7N8P-RP8YT-FFBDW-VH3G7
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: X18-15499
Error Code: 0xC004C008
Time: 15:19:12 21/04/2022 (GMT+7)

Key: 8VND6-CYWH6-FWX2H-RMVRX-Y7TTM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:38:01 21/04/2022 (GMT+7)

Key: MCYNQ-4PQFF-XBBYQ-GDYV7-GCM9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:26 30/04/2022 (GMT+7)

Key: NGRMG-V2BP3-662GW-BJX27-YY32Y
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:23 30/04/2022 (GMT+7)

Key: H28PN-G7DCQ-49HPC-CFWRM-92C6M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:23 30/04/2022 (GMT+7)

Key: HBPC6-6NPD4-VVWYY-2JX8Q-RJP6M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:22 30/04/2022 (GMT+7)

Key: K6FHP-RVN3C-XXDFB-XVQVC-P9WKB
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:22 30/04/2022 (GMT+7)

Key: H3KN7-CKWP8-7W4FH-DY8C4-CR26M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:21 30/04/2022 (GMT+7)

Key: CQ8NB-7G4M2-4JW6G-FPKPY-QJY9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 05:29:19 30/04/2022 (GMT+7)

Key: GNY4Q-G8XC6-MJM6X-C4R9B-KD6R3
Description: Win 8.1 RTM Core OEM:DM
Sub Type: [Blue]X18-95433
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:35:32 30/04/2022 (GMT+7)

Key: CYWRY-NMHMM-GCH43-J3BYK-H6B9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:11:14 30/04/2022 (GMT+7)

Activation Key Windows 8.1 Pro T5/2022

Key: J396N-C2J3V-MXP6F-MJK2G-V6B9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:42:25 01/05/2022 (GMT+7)

Key: NDTV3-P3JXV-WRDHJ-MCVB8-78P7P
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [Blue]X18-95456
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:44:44 01/05/2022 (GMT+7)
Key: NF3GD-K3HHR-TVK24-646RQ-VXKGM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:44:44 01/05/2022 (GMT+7)

Key: NDV7Q-GHBC7-GYQ79-T3FM8-33VQ2
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [Blue]X18-95456
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:44:43 01/05/2022 (GMT+7)

Key: GWXYR-JYNJP-YRXM7-8D9XJ-RX7PY
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: Online Key
Time: 16:20:22 02/05/2022 (GMT+7)

Key: 4NHK9-WF8K7-VC28G-R9R9C-DC9HV Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail Sub Type: [Blue]X18-95879 Error Code: Online Key Time: 22:04:25 02/05/2022 (GMT+7)

Key: JKTD6-N2QWB-HMCKK-VHYVW-9TMCY
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: Online Key
Time: 00:57:52 04/05/2022 (GMT+7)

Key: XNVF7-89W9B-6FP36-627XY-XBRXB
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 02:26:49 04/05/2022 (GMT+7)

Key: GCPN6-8RVH6-YMQTY-CRMWB-CWD37
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]X18-95879
Error Code: Online Key
Time: 20:53:22 04/05/2022 (GMT+7)

Key: 89HW2-NXH22-9WWQT-Y8MM9-KP9HV
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]X18-95879
Error Code: Online Key
Time: 21:24:25 04/05/2022 (GMT+7)

Key: N39CF-RKKXR-Q9CQW-KPWK2-J426M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: Online Key
Time: 15:15:11 05/05/2022 (GMT+7)

Key: C74XQ-P8NVP-XBXBC-TXT4Q-9D6TM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 15:39:36 05/05/2022 (GMT+7)

Key: D8QMN-8M8PG-K2TJQ-TJP4G-3V4YH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub type: [Blue]X18-95879
Error code: Online key
Time: 5/5/2022 9:51:46 PM (GMT+7)
Key: GPGX6-NYMV4-RRH8Y-H6BDX-C7HPY
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub type: [Blue]res-v2600
Error code: Online key
Time: 5/5/2022 9:51:29 PM (GMT+7)

Key: GCWND-RB46C-FR82M-KJQ6M-88D2Y
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: Online Key
Time: 14:31:36 06/05/2022 (GMT+7)

Key: V6RN2-QDGTH-777FC-YFP9B-43JMH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]X18-95879
Error Code: Online Key
Time: 15:51:49 06/05/2022 (GMT+7)

Key: NDKJJ-Y8DX3-CWKHC-X9D4F-9WY9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: Online Key
Time: 17:04:23 06/05/2022 (GMT+7)

Key: MNDC4-MMFBK-XQPMB-8HP82-V8P6M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: Online Key
Time: 17:23:52 06/05/2022 (GMT+7)

Key: N7HCF-QQRPJ-YT9VW-K2W6V-9BQG7
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: X18-15501
Error Code: Online Key
Time: 14:37:33 08/05/2022 (GMT+7)

Key: NJWTM-QQ76W-4MRMV-4X7G8-D9KGM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]X18-95548
Error Code: Online Key
Time: 15:59:28 08/05/2022 (GMT+7)

Key: GKHNJ-PMDW8-JRQXF-XHVYT-TJD37
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]X18-95879
Error Code: Online Key
Time: 19:03:46 08/05/2022 (GMT+7)

Key: NBQYD-GTGXH-P6RGQ-MRC79-FRFYC
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM

Sub Type: [Blue]X18-95456
Error Code: Online Key
Time: 14:31:16 09/05/2022 (GMT+7)

Key: 6CCVN-CRKBR-YQBWY-877VM-JK7Q7

Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail

Sub Type: X18-95879

Error Code: Online Key

Time: 15:08:57 12/05/2022 (GMT+7)

Key: H2CDM-GNYBX-YPW4G-TRCC7-46XHP

Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM

Sub Type: [Blue]X18-95456

Error Code: Online Key

Time: 06:00:46 13/05/2022 (GMT+7)

Key: 3HH2M-BN87M-7R62C-8HKYJ-Q68MH

Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail

Sub Type: [Blue]X18-95879

Error Code: 0xC004C008

Time: 14:32:56 13/05/2022 (GMT+7)

Key: N797Q-MD476-47YWB-KTGKV-RGB9B

Description: Win 8.1 RTM Professional Retail

Sub Type: [Blue]res-v2600

Error Code: 0xC004C008

Time: 14:30:24 13/05/2022 (GMT+7)

Key: HFWDC-QCWCR-NDCC8-Q4HPB-DPBQH

Description: Win 8 RTM Professional Retail

Sub type: [8]X18-15506

Error code: Online key

Time: 14/05/2022 11:47:15 PM (GMT+7)

Key: T6NBX-D73G3-9C6D4-RTRV7-B7TTM

Description: Win 8.1 RTM Professional Retail

Sub Type: [Blue]res-v2600

Error Code: 0xC004C008

Time: 14:58:11 19/05/2022 (GMT+7)

Key: 6N6YD-QF3WW-FYXYP-MV7W4-KBRW3

Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:NONSLP

Sub type: [Blue]X18-95494

Error code: Online key

Time: 5/19/2022 3:53:31 PM (GMT+7)

Bài viết thuộc www.vozshare.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *