Key Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (21H2)

Key: NMHHQ-MVG3G-BGJVC-KG4Y2-TMXPP

Description: Win 2021 RTM EnterpriseS Volume:MAK

Sub Type: [Vb]X22-66092

Activation Count: 0

Error Code: 0xC004C020

Time: 18:24:49 20/03/2022 (GMT+7)

Key: Y2CKF-C6NY8-2BJXP-8TBKF-CR7W2

Description: Win 2021 RTM EnterpriseS Volume:MAK

Sub Type: [Vb]X22-66092

Activation Count: 0

Error Code: 0xC004C020

Time: 18:24:49 20/03/2022 (GMT+7)

Key: HVYXR-VN2R3-XM8RT-7WR6F-YTG2P

Description: Win 2021 RTM EnterpriseS Volume:MAK

Sub Type: [Vb]X22-66092

Activation Count: 0

Error Code: Call MS Support

Time: 18:24:49 20/03/2022 (GMT+7)

Key: DNWBQ-CY7RD-RG3DY-YKF2R-BY8TC

Description: Win 2021 RTM EnterpriseS Volume:MAK

Sub Type: [Vb]X22-66092

Activation Count: 0

Error Code: Call MS Support

Time: 05:44:01 30/04/2022 (GMT+7)

Key: YYN9T-4B9BJ-C7C23-7HCKQ-Y4KPP

Description: Win 2021 RTM EnterpriseS Volume:MAK

Sub Type: [Vb]X22-66092

Activation Count: 0

Error Code: Get Web

Time: 18:06:07 17/05/2022 (GMT+7)

Bài viết thuộc www.vozshare.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *